Английский для детей онлайн от 12 до 16 лет

Обучение школьников старших классов мы проводим дистанционно, используя видеосвязь Skype. Обучение английскому языку для подростков мы проводим по специализированным материалам British Council.  Данные программы обучения английскому языку подростков следует Британской методике коммуникативного развития детей старшей школы. Все занятия академически структурированы. Обучающий период времени составляет 30-60 минут и подразумевает:

  • общение с преподавателем
  • просмотр специальных видео материалов и их обсуждение
  • прослушивание аудио материалов
  • ответы на вопросы преподавателя
  • специальные упражнения онлайн.

Мы будем вместе изучать и обсуждать темы интересующие подростков, смотреть новости на английском языке, фильмы, актуальные видео сюжеты и пр. В ходе уроков мы обсуждаем личные увлечения, хобби, будущую профессию на английском языке. Чтобы достигнуть цель двуязычности вашего ребенка, специалисты нашей школы отдают приоритет свободным коммуникативным навыкам. Акцентируем внимание на освобождение от языкового барьера, что свойственно данному возрасту.

Мы учим детей рассказывать интересные истории, понимать и свободно владеть материалами из актуальных видео и аудио сюжетов. Данная программа охватывает школьную программу старших классов, но не ограничивается ею. Методика — коммуникативная. Вам больше не придется беспокоится за своих детей, доехали ли они в школу английского языка, достаточно ли тепло они одеты.

Подростки посещают наши онлайн курсы английского языка всегда очень охотно, с удовольствием общаются на английском языке и очень стараются. Вы будете видеть результат после каждого занятия. Благодаря нашему курсу онлайн английского для детей от 12 до 16 лет, ребята не только начинают говорить на английском, но и многое узнают об англоязычных странах, их культурах и особенностях, а также, что не мало важно, на основе приобретенных знаний во время обучения, подросток имеет возможность увеличить выбор своих будущих профессий.

В современных реалиях английский язык имеет статус международного языка и независимо от выбора профессии вашего ребенка в будущем, знание английского языка будет надежным подспорьем в его развитии. Чтобы записать своего ребенка на пробный бесплатный урок, заполните форму ниже и мы свяжемся с Вами в ближайшее время:  

Ваше имя

Ваш e-mail

Навчання школярів старших класів ми проводимо дистанційно, використовуючи відеозв’язок Skype. Навчання англійській мові для підлітків ми проводимо по спеціалізованим матеріалами British Council. Дані програми навчання англійської мови підлітків слідують Британській методиці комунікативного розвитку дітей старшої школи. Всі заняття академічно структуровані. Навчальний період часу складає 30-60 хвилин і передбачає:

  • спілкування з викладачем
  • перегляд спеціальних відео матеріалів та їх обговорення
  • прослуховування аудіо матеріалів
  • відповіді на питання викладача
  • спеціальні вправи онлайн.

Ми будемо разом вивчати і обговорювати теми, що цікавлять підлітків, дивитися новини англійською мовою, фільми, актуальні відео сюжети тощо. Обговорюємо особисті захоплення, хобі, майбутню професію на англійській мові. Щоб досягти двомовності вашої дитини, фахівці нашої школи віддають пріоритет вільним комунікативним навичкам. Акцентуємо увагу на звільнення від мовного бар’єру, що властиво даному віку.

Ми вчимо дітей розповідати цікаві історії, розуміти і вільно володіти матеріалами з актуальних відео аудіо сюжетів. Дана програма охоплює шкільну програму старших класів, але не обмежується нею. Методика – комунікативна. Вам більше не доведеться хвилюватися за своїх дітей, доїхали вони до школи англійської мови, чи достатньо тепло вони одягнені.

Підлітки відвідують наші онлайн курси англійської мови завжди дуже охоче, із задоволенням спілкуються англійською мовою і дуже стараються. Ви будете бачити результат після кожного заняття. Завдяки нашому курсу онлайн англійської для дітей від 12 до 16 років, підлітки не тільки починають говорити англійською, а й багато чого дізнаються про англомовні країни, їх культури особливості, а також, що не мало важливо, на основі набутих знань під час навчання, підліток має можливість збільшити вибір своїх майбутніх професій.

В сучасних реаліях англійська мова має статус міжнародної мови і незалежно від вибору професії вашої дитини в майбутньому, знання англійської мови буде сприяти його розвитку. Щоб записати свою дитину на пробний безкоштовний урок, заповніть форму нижче і ми зв’яжемося з Вами найближчим часом: 

Ваше имя

Ваш e-mail